பயிற்சி-நிகழ்ச்சி TRAINING

‘CHENNAI TNAGAR’ வெற்றி இலக்குகளை நிர்ணயிப்பது எப்படி? நிர்ணயித்த இலக்குகளை நடை முறைப் படுத்துவது எப்படி? நடைமுறைப் படுத்தும் போது வரும் தடைகளை தகர்த்தெறிவது எப்படி? நிர்ணயித்த இலக்குகள் மூலம் கனவு வீடு, கனவு மகிழுந்து, & கனவு வெளிநாட்டுப் பயனத்தை […]

    வெற்றி இலக்குகளை நிர்ணயிப்பது எப்படி? நிர்ணயித்த இலக்குகளை நடை முறைப் படுத்துவது எப்படி? நடைமுறைப் படுத்தும் போது வரும் தடைகளை தகர்த்தெறிவது எப்படி? நிர்ணயித்த இலக்குகள் மூலம் கனவு வீடு, கனவு மகிழுந்து, & கனவு வெளிநாட்டுப் பயனத்தை […]

  Life Changing Training Program By Coach Vijay Prayag On 18th Feb 2018 (Sunday) 3pm Exactly  @ Hotel Vignesh, Opp to Royal Theatre Road, Near Bus Stand, ERODE Fee:500/- Only […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...